درباره مرکز

روند توسعه آموزشي و پژوهشي آنچنان متاثر از فناوريهاي اطلاعات و ارتباطات است که تحقق اهداف آموزشي خصوصاً دانشگاهي مستلزم بکارگيري آگاهانه تکنولوژيهاي نوين است. از اينرو دانشگاه الزهراء(س) نيز در سال 1377 ، مرکز اطلاع رساني دانشگاه را با هدف پياده سازي و بکارگيري جديدترين تکنولوژيهاي اطلاعاتي و ارتباطي منطبق با اهداف دانشگاهي تاسيس نمود. اين مرکز در سال 1379  به مرکز داده ورزي و در بهمن ماه 1383 به مرکز فنآوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) تغيير نام يافت .

وظايف اين مرکز بر پايه سه محور تعيين خط مشي ، نظارت و کنترل فعاليتهاي ICT در سطح دانشگاه استوار است و تحت مجموعه های شبکه و ارتباطات ،  وب سايت و پورتالهاي دانشگاه ، سامانه های نرم افزاری ، پشتيباني تجهيزات رايانه اي ، اتوماسیون اداری و سایت افق  فعاليتهاي خود را انجام مي دهد.