رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

دکتر رضا عزمی، رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات دانشگاه الزهرا

آخرین مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی الکترونیک، گرایش سیستم های دیجیتال

مرتبه علمی: دانشیار دانشکده فنی و مهندسی

تلفن مستقیم: 88052324

تلفن داخلی: 2167

ایمیل:  ICT_Office@alzahra.ac.ir