رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

 آقای دکتر رضا عزمی

عضو هیات علمی دانشگاه الزهرا


تلفن : 88052324 - 85692167