همکاران مرکز
ریاست مرکز

آقای دکتر رضا عزمی


تلفن :   88052324  -  85692164


معاون مرکز

علیرضا حسن زاده 
arh@alzahra.ac.ir

تلفن : 85692020


سایت افق

ارمغان جوکار  
jokar@alzahra.ac.ir

تلفن : 85692220


سامانه های نرم افزاری


شبنم عباسی 
shabbasi@alzahra.ac.ir

تلفن :   85692173


وب سایت و پورتال ها


فاطمه عسگری
fasgari@alzahra.ac.ir

تلفن :   85692169


خدمات سخت افزاری

 رکسانا رضایی 
 rezaei@alzahra.ac.ir

تلفن : 85692162


شبکه و ارتباطات

 علیرضا حسن زاده 
e@alzahra.ac.ir

تلفن : 85692020

مائده حاج آقا محسنی 
mohseni@alzahra.ac.ir

تلفن : 85692164

سونیا ثابت 
sabet@alzahra.ac.ir

تلفن :  85692166