همکاران مرکز

                                                                                                  
                                        اسامی کارکنان مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات                                       


مدیریت

نام و نام خانوادگی

سمت سازمانی

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

ایمیل

دکتر رضا عزمی

مدیریت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

2167

88052324

85692167

ICT_Office@alzahra.ac.ir

مهندس علیرضا حسن زاده

معاونت مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

2020

85692020

arh@alzahra.ac.ir

فهیمه سنجرانی

کارشناس

2167

88052324

ICT_Office@alzahra.ac.ir

واحد شبکه

مهندس علیرضا حسن زاده

مدیریت واحد شبکه

2020

85692020

arh@alzahra.ac.ir

آیدا محسنی

کارشناس

2164

85692164

mohseni@alzahra.ac.ir

سونیا ثابت

کارشناس

2166

85692166

sabet@alzahra.ac.ir

واحد سخت افزار

رکسانا رضایی

کارشناس

2162

85692162

rezaei@alzahra.ac.ir

واحد وب سایت و پورتال ها

فاطمه عسگری

کارشناس

2169

85692169

fasgari@alzahra.ac.ir

واحد سامانه های نرم افزاری

شبنم عباسی

کارشناس مسئول

2173

85692173

shabbasi@alzahra.ac.ir