۱۴۰۳ دوشنبه ۷ خرداد

رابطین فاوا مرکز فناوری اطلاعات

دانشکده ادبیات آقای استاد حسینتلفن داخلی:  2320
p.ostad@alzahra.ac.ir
دانشکده الهیات خانم عبداللهی
تلفن داخلی: 2131
@alzahra.ac.ir 
دانشکده روانشناسی خانم باقری
تلفن داخلی: 2383
abagheri@alzahra.ac.ir 
دانشکده فیزیک، شیمی خانم ابراهیمی تلفن داخلی: 2620
ebahar@alzahra.ac.ir
دانشکده ریاضی خانم ریاحی
 تلفن داخلی: 2093
b.riahi@alzahra.ac.ir 
دانشکده فنی مهندسی خانم نرگسی
تلفن داخلی: 2157
nargesi@alzahra.ac.ir 
خوابگاه خانم میری بلوچی
تلفن داخلی: 2456
 @alzahra.ac.ir
کتابخانه مرکزی خانم جلا
تلفن داخلی: 2109
centrallibrary@alzahra.ac.ir  
معاونت آموزشی خانم دولتشاه
تلفن داخلی: 2882
 @alzahra.ac.ir
معاونت پژوهشی خانم نمکی
تلفن داخلی: 2487
@alzahra.ac.ir 
معاونت فرهنگی خانم صمدیان
تلفن داخلی: 2405
samadian@alzahra.ac.ir 
مرکز ارزیابی خانم خطیبی
تلفن داخلی: 2941
khatibi@alzahra.ac.ir 
حراست خانم حاجی حسین لو
 تلفن داخلی: 2664
hosienloo@alzahra.ac.ir 
دانشکده زیست خانم یوسفی
تلفن داخلی: 2951
yousefi@alzahra.ac.ir 
دانشکده علوم اجتماعی خانم حاج موسی
تلفن: 2913
hajmoosa@alzahra.ac.ir 
برنامه و بودجه و تحول اداری خانم گدایلو
تلفن داخلی: 2039
Natalie@alzahra.ac.ir 

تاریخ به روز رسانی:
1399/07/08
تعداد بازدید:
2594
دانشگاه الزهرا
تهران،خیابان ده ونک،دانشگاه الزهرا، طبقه اول ساختمان خوارزمی، مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات 
ict_office[at]alzahra.ac.ir
کدپستی : 1993893973 تلفن : 02188052324
فاکس : 
 02188052324